Menü

גרטה וסטארקס

גרטה וסטארקס - פשוט ליהנות מהקולנוע

רגעיםקולנועייםנפלאים- נגישיםבמלואם,כךשכולנונוכלליהנותיחד!

גרטההיאאפליקציההמאפשרתצפייהבסרטיםבגרסאותאוהשפותהמועדפותעלהצופה, והופכתאתחוויתהקולנועלזמינהלכולם. גרטהתוכננהלהעניקלקהלהצופיםכבדיהראייהוהשמיעהגישהלחוויהקולנועיתממנהלאהיויכוליםליהנותבעבר, ובקרובתאפשרכליםלגישהוהכללהרחבהיותרשלקהליםנוספים.

גרטהמנגנתאתהגרסההנוספתבמקביללצפייהבסרט. כתוביותרבלשוניותוגרסאותשמעשונותלקהליםביןלאומיים, תיאורקולי(תק) עבורקהלכבדיהראייהאוכתוביותעבורקהלכבדיהשמיעהוהחירשים. כליםנוספים, כגוןקבצישמעבעוצמהגבוהה, סרטוניםבשפתהסימניםותרגומיםבשפהפשוטהבדרךלקהללקוחותינו. גרטהמנגנתאתהגרסההאישיתשלהסרטבכלזמן, מקוםאוהקרנה- בבתיקולנועפתוחיםובאולמותסגורים, בבית, בביה״סוכו׳- הכלבאמצעותשימושבסמארטפוןשלך. 

לאוהביהקולנועהמסוריםביותר, גרטהמספקתגםרגעיםקולנועייםנפלאיםדרךספרייתסרטיהשמעשלה. בחירתהסרטיםלהנגשהנעשיתלפיהעדפותהמפיצים.עדכה, הצלחנולהנגישבאופןמלאיותרמ-400סרטים.

במבטלאחור: קולנוענגישבאופןמלא? רחוקיותרמטיסהלירח
ההנגשהשלגרסאותאישיותלסרטים, כמורצועותשמערבלשוניות,כתוביותותיאוריםקוליים, לאהייתהקלה. אףעלפישגרסאותהסרטיםהללוכברהופקו, הצפייהוההנאהמהןבביתהקולנועהייתהכמעטבלתיאפשרית. ב-2013, אנוחשבנו: איךייתכןשטיסהלחלל, וכלהדרךעדלירחאפשריתעודמשנותהשישים, וקולנוענגישבאופןמלאנותרפנטזיהבלתיממומשת? 

אנוהתקדמנוצעדנוסף
עבדנוקשהעלמנתלהשיגאתהמטרההראשוניתשלנו: הפיכתכלהסרטים, המסופקיםעםתיאורקוליוכתוביותלכבדישמיעה, לזמיניםלכולםדרךגרטה. בנוסף, בסתיו2018 אנומשיקיםשירותחדש: הפיכתהכתוביותוגרסאותהשמעלזמינותבשפותנוספות, כךשקהליםרחביםיותריהיויכוליםליהנותמסרטיםבמקוםובמועדהנוחלהם. גישהאישיתלכתוביותוגרסאותשמעתאפשרלתיירים, סטודנטיםלשפותוכלאדםהסובלמגישהמוגבלתלקולנועבגללמחסוםשפה, ללכתלסרטולקבלאתהחוויההמלאה. לפיכך, החזוןשלנוהואשהטכנולוגיההזותהפוךל״תןתקן״בתעשייתהקולנוע. 


איךגרטהעובדת:

איךגרטהעובדת:

1.
הורדאתהאפליקציהבחינםוהירשם/ התחבר

      תוכללראותאתכלהסרטיםהזמיניםבמיקומךהנוכחי

2. 
בחראתקבציהסרטיםהמועדפיםעליך(גרסאותסרטים)

3. 
בחראתהשפההמועדפתעליך

4. 
הורדאתגרסתהשמעאוהטקסטשלהסרטהנבחר״במחירהטובביותר״. 

5. 
כעתאתהיכולללכתלקולנועוליהנותמהסרטעםהחבריםוהמשפחה! 
     אלתשכחלהביאאוזניותע״מלהאזיןלגרסתהשמע. 


גרטהמנגנתאתגרסתהסרטהנבחרת(תיאורקולי, כתוביותוכיוב׳) במקביללהתקדמותהסרטבקולנוע, תודותלטכנולוגייתזיהוי-קולמתקדמת. השימושבאפליקציהלאדורשדברמלבדסמארטפון, ואוזניותלהאזנהלתיאוריםקולייםאוגרסאותהשמע(האוזניותהכלולותבחבילתהסמארטפוןבעתהרכישהמתאימותבהחלטלמטרהזו).

האפליקציהפועלתבמערכותההפעלהשלאנדרואידו-IOS. המשתמשמורידומתקיןאתגרטה  

לחוויהקולנועיתטובהיותר, בהישלוגישהלכלהסרטיםהזמיניםבמערכת, ולמצואאתהסרטהמושלםליציאההבאה!

כתוביות, המוצגותעלמסךהסמארטפון(רבלשוניותולכבדישמיעה), הינןהצעדהראשוןלקראתאוטומציהשלכתוביותמותאמותאישית. כרגעאנועובדיםבמרץעלמערכתהמציאותהרבודהשלסטארקס, אשרתאפשרצפייהפשוטהונוחהיותרבכתוביות.